വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതാശ്വാസനിധിയിൽ നിന്നും ഫണ്ട് അനുവദിച്ച റോഡുകൾ ടെൻഡർ ക്ഷണിച്ചു

Estimated read time 1 min read

പൂഞ്ഞാർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ വരുന്ന മുണ്ടക്കയം,പാറത്തോട്,എരുമേലി, കൂട്ടിക്കൽ കോരുത്തോട് എന്നീ ഗ്രാമ പ ഞ്ചായത്തുകളിൽ ആയി 17 റോഡുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തികൾക്ക് നടപടി ക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച് ടെൻഡർ നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചതായി സെബാസ്റ്റ്യൻ കു ളത്തുങ്കൽ എംഎൽഎ അറിയിച്ചു. താഴെപ്പറയുന്ന റോഡുകൾക്കാണ് ടെൻഡർ ക്ഷ ണിച്ചിട്ടുള്ളത്..

മുണ്ടക്കയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഇരുപതാം വാർഡിൽ മൈലത്തടി എട്ടേക്കർ റോഡ് തു ക രണ്ടു ലക്ഷം.പാറത്തോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എട്ടാം വാർഡിൽ ഇടക്കുന്നം -നാടുകാ ണി റോഡ് തുക മൂന്നു ലക്ഷം. പാറത്തോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് പതിമൂന്ന് പതി നാലു വാർഡുകളിൽ ആയി പാലമ്പ്ര -വാക്കപ്പാറ റോഡ് തുക 5 ലക്ഷം, പാറത്തോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഏഴാം വാർഡ് ഇടക്കുന്നം- അമ്പലപ്പടി റോഡ് തുക 2 ലക്ഷം.എരുമേ ലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് പതിനഞ്ചാം വാർഡിൽ ഉമ്മിക്കുപ്പ -ചീനിമരം- എരത്വാ പ്പുഴ റോഡ് തുക 3ലക്ഷം.

കോരുത്തോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പത്താം വാർഡിൽ മുന്നോലി -സിയോൻ കുന്ന്-പ ശ്ചി മ അമ്പലം റോഡ് തുക 2 ലക്ഷം, കോരുത്തോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഒന്നാം വാർഡിൽ ആനക്കുളം -504 കോളനി റോഡ് തുക 3ലക്ഷം, എരുമേലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 20  വാർ ഡിൽ മണിപ്പുഴ -വട്ടോംകുഴി ഉറുമ്പിക്കൽ ഗേറ്റ് പടി റോഡ് തുക 2 ലക്ഷം, എരുമേലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അഞ്ചാം വാർഡിൽ ഒഴക്കനാട് -കാവാലം പടി റോഡ് തുക മൂന്നു ല ക്ഷം. എരുമേലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആറാം വാർഡിൽ മ്ലാക്കയം- വാഴക്കാല റോഡ് തു ക രണ്ടുലക്ഷം, മുണ്ടക്കയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പതിനേഴാം വാർഡിൽ വട്ടക്കാവ്- പാല ക്കാപ്പടി (കാവുങ്കൽ)റോഡ് തുക അഞ്ചു ലക്ഷം മുണ്ടക്കയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പതി നഞ്ചാം വാർഡിൽ കണ്ണിമല -ഉറുമ്പിൽ പാലം മണ്ഡലം റോഡ് തുക രണ്ടു ലക്ഷം.

മുണ്ടക്കയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പത്താം വാർഡിൽ തലനാട്,-പുളിക്കൽ കവല റോഡ്
തുക മൂന്നു ലക്ഷം, കൂട്ടിക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പതിനൊന്നാം വാർഡിൽ കൂട്ടിക്കൽ -പ്ലാപ്പള്ളി റോഡ് തുക മൂന്നു ലക്ഷം, കൂട്ടിക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഏഴാം വാർഡിൽ മടുക്കക്കുഴി- മ്ലാക്കര റോഡ് തുക അഞ്ച് ലക്ഷം, കൂട്ടിക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അഞ്ചാം വാർഡിൽ ഗുരു മന്ദിരം- കൂപ്പ് റോഡ് തുക പത്തു ലക്ഷം കൂട്ടിക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഒന്നാം വാർഡിൽ പറത്താനം- പത്തേക്കർ റോഡ് തുക മൂന്നുലക്ഷം. ഈ മാസം 18 വരെ ടെൻഡർ ക്വോട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് എംഎൽഎ അറിയിച്ചു.വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതാശ്വാസനിധിയിൽ നിന്നും ഫണ്ട് അനുവദിച്ച റോഡുകൾ ടെൻഡർ ചെയ്തുsebas

You May Also Like

More From Author