25 കോടിയുടെ ബംപർ TE 230662 ടിക്കറ്റിന്; വിറ്റത് പാലക്കാട്

Estimated read time 1 min read

ഓണം ബംപർ ലോട്ടറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം TE230662 എന്ന ടിക്കറ്റിന്. കോഴിക്കോട് പാളയത്തുള്ള ബാവ ഏജൻസി പാലക്കാട് വാളയാറിൽ വിറ്റ ടിക്കറ്റിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. ഷീജ എസ് എന്ന ഏജന്റാണ് ടിക്കറ്റ് വിറ്റത്.

റെക്കോർഡ് വിൽപ്പനയായിരുന്നു ഇത്തവണ. 75.76 ലക്ഷം ടിക്കറ്റാണ് വിൽപ്പന നടത്തിയത്. അച്ചടിച്ചത് 85 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകൾ. പരമാവധി 90 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുവരെ അച്ചടിക്കാൻ അനുമതിയുണ്ട്.

1st Prize Rs.25,00,00,000/- [Rs.25 Crores]
TE 230662 (KOZHIKKODE)
Agent Name: SHEEBA S
Agency No.: D 4884
Consolation Prize Rs.5,00,000/-
TA 230662
TB 230662
TC 230662
TD 230662
TG 230662
TH 230662
TJ 230662
TK 230662
TL 230662

 

2nd Prize Rs.1,00,00,000/- [Rs.1 Crore]
TH 305041
TL 894358
TC 708749
TA 781521
TD 166207
TB 398415
TB 127095
TC 320948
TB 515087
TJ 410906
TC 946082
TE 421674
TC 287627
TE 220042
TC 151097
TG 381795
TH 314711
TG 496751
TB 617215
TJ 223848
3rd Prize Rs.50,00,000/- [50 Lakh]
TA 323519
TB 819441
TC 658646
TD 774483
TE 249362
TG 212431
TH 725449
TJ 163833
TK 581122
TL 449456
TA 444260
TB 616942
TC 331259
TD 704831
TE 499788
TG 837233
TH 176786
TJ 355104
TK 233939
TL 246507
ഒന്നാം സമ്മാനം 15 കോടിയിൽനിന്ന് 25 കോടിരൂപയായി ഉയർത്തിയ കഴിഞ്ഞ വർഷ വും ഓണം ബംപർ വിൽപ്പനയിൽ റെക്കോർഡ് സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. ആകെ 66,55,914 ടി ക്കറ്റുകളാണ് അന്നു വിറ്റത്. അച്ചടിച്ചത് 67,50,000 ടിക്കറ്റുകൾ. തൊട്ടു മുൻ വർഷത്തേ ക്കാൾ 12.5 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം വിറ്റുപോയി. 25 കോടി സമ്മാനത്തു കയിൽ 10% ഏജന്റിന്റെ കമ്മിഷനായിപോകും. ശേഷിക്കുന്ന തുകയിൽ 30% നികു തി കഴിച്ചുള്ള തുകയാണ് ജേതാവിനു ലഭിക്കുക.
4th Prize Rs.5,00,000/- [5 Lakh]
TA 372863
TB 748754
TC 589273
TD 672999
TE 709155
TH 612866
TJ 405280
TK 138921
TL 392752
 
5th Prize Rs.2,00,000/- [2 Lakh]
TA 661830
TB 260345
TC 929957
TD 479221
TE 799045
TG 661206
TH 190282

ഇത്തവണ ആകെ സമ്മാനത്തുക 125 കോടി 54 ലക്ഷം രൂപയാണ. രണ്ടും മൂന്നും സമ്മാനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ തവണത്തേതിനേക്കാൾ ആകർഷകമാക്കി. രണ്ടാം സമ്മാനം 20 കോടി രൂപയാണ്. ഒരു കോടി രൂപ വീതം 20 പേർക്ക് ലഭിക്കും. മൂന്നാം സമ്മാനം 50 ലക്ഷം വീതം 20 പേർക്കാണ്. ആകെ സമ്മാനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞവർഷം 3,97,911 ആയിരുന്നത് ഇക്കുറി 5,34,670 ആയി വർധിപ്പിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെക്കാൾ 1,36,759 സമ്മാനങ്ങളാണ് ഇത്തവണയുള്ളത്. നാലാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം വീതം 10 പേർക്ക്. അഞ്ചാം സമ്മാനം 2 ലക്ഷം വീതം പത്തു പേർക്ക്. ഇതിനു പുറമേ 5000, 2000, 1000, 500 രൂപയുടെ നിരവധി സമ്മാനങ്ങളുമുണ്ട്. 12.55 കോടിരൂപയാണ് ഏജൻസി കമ്മിഷൻ.

You May Also Like

More From Author