കേരള സ്കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവത്തിൽ വിവിധ ഇനങ്ങളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാ ക്കിയ മൈക്ക ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഹൈസ്കൂളിലെ  വിദ്യാർഥികൾ
ഹിഷാ  ഫാത്തിമ:സോഷ്യൽ സയൻസ് പ്രസംഗം… ഹൈ സ്കൂൾ വിഭാഗം… ഒന്നാം സ്ഥാനം.
നെഹ്‌ല അനീസ്: വർക്കിംഗ്‌ മോഡൽ.. ഹൈ സ്കൂൾ വിഭാഗം.. ഒന്നാം സ്ഥാനം
ജോയൽ മനോജ്‌ : ബുക്ക്‌ ബൈൻഡിംഗ് LP വിഭാഗം… ഒന്നാം സ്ഥാനം