കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന അധിക നിയന്ത്രണം പിൻവലിച്ചു
.ഇന്ന് ചേർന്ന പഞ്ചായത്തു കമ്മറ്റിയുടേതാണ് തീരുമാനം.സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിഷ്ക്കർ ഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇനി മുതൽ പഞ്ചായത്തിൽ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് തുറന്ന്  പ്രവർത്തിക്കാം.
കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവുണ്ടായതോടെയാണ് അധിക നിയന്ത്രണങ്ങൾ പിൻവലിച്ചത്.അധിക നിയന്ത്രണങ്ങൾ പിൻവലിച്ചുവെങ്കിലും പൊതുവെയുള്ള  ലോക് ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിൽ ബാധകമാണ്.