വിഷു ബംപർ ഒന്നാം സമ്മാനം 12 കോടി രൂപ VC 490987 നമ്പറിന്

Estimated read time 1 min read

വിഷു ബംപർ ഒന്നാം സമ്മാനം 12 കോടി രൂപ VC 490987 നമ്പറിന്. സമ്മാനം ആലപ്പുഴയിൽ വിറ്റ ടിക്കറ്റിന്. രണ്ടാം സമ്മാനം ഒരു കോടി വീതം ആറ് പേർക്ക്
നമ്പർ: VA 205272 | VB 429992 | VC 523085 | VD 154182 | VE 565485 | VG 654490.

THIRD PRIZE ( 10,00,000  ) | 10 ലക്ഷം രൂപ.
6/6

VA160472 | VB125395 | VC736469 | VD367949 | VE171235 | VG553837

FOURTH PRIZE ( 5,00,000  ) | 5 ലക്ഷം രൂപ.
6/6

VA444237 | VB504534 | VC200791 | VD137919 | VE255939 | VG300513

FIFTH PRIZE ( 5,000  ) | അയ്യായിരം രൂപ.
36/36

0899,1546 , 1903, 2210, 2916, 3156, 3299, 3851, 4123, 4154, 4409, 4524, 4585, 4689, 5173, 5216, 5742, 6157, 6488, 7476, 7660, 7836, 7939, 8005, 8057, 8234, 8354, 8373, 8570, 8662, 9238,
9374, 9425, 9503, 9610, 9801

SIXTH PRIZE ( 2,000  ) | രണ്ടായിരം രൂപ.
36/36

0146
0528
1138
1683
1855
2030
2452
2513
3022
3177
3181
3320
3405
3608
3839
4281
4299
4315
4363
4414
4734
5535
5910
6253
6562
6735
6964
7139
7740
7867
8271
8622
8640
8979
9469
9556

SEVENTH PRIZE ( 1,000  ) | ആയിരം രൂപ.
54/54

0010
0274
0758
1337
1382
1597
1600
1917
2141
2181
2211
2258
2437
2498
2690
2839
2945
2997
3040
3064
3089
3092
3097
3226
3276
3304
3451
3647
3751
3829
4048
4598
4898
4938
5523
6139
6335
6534
6675
6836
7223
7225
7231
7271
7976
8004
8446
8469
8632
8669
8832
9023
9711
9982

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ അനില്‍കുമാറെന്ന ഏജന്‍റാണ് ടിക്കറ്റ് വിറ്റത്.  42 ലക്ഷം ടിക്കറ്റ് അച്ചടിച്ചതില്‍ പതിനായിരത്തില്‍ താഴെ ടിക്കറ്റുകള്‍ മാത്രമാണ് വില്‍ക്കാതെ ബാക്കിയായത്. 300 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് വില. ആറ് പേര്‍ക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപവീതമാണ് നാലാം സമ്മാനം. അഞ്ചു മുതല്‍ ഒന്‍പതു വരെയുള്ള സമ്മാനങ്ങളായി യഥാ ക്രമം 5000, 2000, 1000, 500, 300 രൂപയും നല്‍ കും.

പത്തു കോടി ഒന്നാം സമ്മാനമുള്ള മണ്‍സൂണ്‍ ബംപറും ഇന്ന് പുറത്തിറക്കും. 250 രൂപയാണ് മണ്‍സൂണ്‍ ബംപറിന്‍റെ ടിക്കറ്റ് വില. രണ്ടാം സമ്മാനം ഒരു കോടി വീതം 5 പേർക്കും മൂന്നാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ വീതം 5 പേർക്കും നൽകും. ജൂലൈ 31നാകും മണ്‍സൂണ്‍ ബംപറിന്‍റെ നറുക്കെടുപ്പ്.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours