ആനക്കല്ല് ഡിവിഷനിലേക്ക് നടക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണ്ണയത്തെ ചൊല്ലിയാണ് കോൺഗ്രസും കേരള കോൺഗ്രസും തമ്മിൽ തർക്കം.