കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സബ്ജില്ലാ ഗെയിംസ് മത്സരങ്ങളില്‍ വോളിബോള്‍ സീ നിയര്‍ ബോയിസ് വിഭാഗത്തില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനവും കബഡി സീനിയര്‍ ബോയിസ് വിഭാഗത്തിലും ജൂണിയര്‍ ബോയിസ് വിഭാഗത്തിലും ഖോ ഖോ ജൂണിയര്‍ ബോയിസ് വിഭാഗത്തിലും ഗേള്‍സ് വിഭാഗത്തിലും ഒന്നാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി.

ക്രിക്കറ്റ് സീനിയര്‍ ബോയിസ് വിഭാഗത്തില്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനവും ബാസ്‌ക റ്റ് ബോള്‍ ജൂണിയര്‍ ബോയിസ് വിഭാഗത്തിലും ബാഡ്മിന്റണ്‍ ജൂണിയ ര്‍ ഗേള്‍സ് വിഭാഗത്തിലും സബ്ബ് ജൂണിയര്‍ ബോയിസ് ചെസ്സ് ടേബിള്‍ ടെ ന്നീസ് വിഭാഗത്തിലും രണ്ടാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കിയാണ് ഓവറോള്‍ ചാംപ്യന്‍മാരായത്.