പൊൻകുന്നം: നടപ്പാത കൈയേറിയുള്ള കച്ചവടവും അനധികൃത പാർക്കിങ്ങും വഴി യാത്രക്കാർക്ക് വിനയായി. പൊൻകുന്നം ടൗണിന്റെ പലഭാഗങ്ങളിലും ദേശീയപാതയോ രത്ത് കടകളിൽ നിന്നുള്ള സാധനങ്ങൾ നടപ്പാതയിലാണ് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്.കൂടാതെ ബോർഡുകളും നടപ്പാത അടച്ച് വെയ്ക്കുന്നവരുണ്ട്. കൂടാതെ നടപ്പാതയിൽ പാർക്കിങ്ങു മുണ്ട്. രാവിലെ കടയക്കുമുൻപിൽ നടപ്പാതയിൽ നിർത്തിയിടുന്ന വാഹനങ്ങൾ രാത്രി യിലാണ് മാറ്റുന്നത്. ഇതെല്ലാം വഴിയാത്രക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയാണ്. പലയിടത്തും നടപ്പാത വിട്ട് റോഡിലൂടെ നടക്കേണ്ട സ്ഥിതിയാണ് കാൽനടയാത്രക്കാർക്ക്. നടപ്പാത കൈയേറ്റത്തിനെതിരെ പോലീസും പഞ്ചായത്തും നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.