മുണ്ടക്കയത്തും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലും ചിതറിക്കിടക്കുന്ന സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ ഒരു മേൽക്കൂരയ്ക്ക് കീഴിൽ എത്തിക്കുന്നതിനും, അതുവഴി മെച്ചപ്പെട്ട സർക്കാർ സേവനങ്ങ ൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും ഉദ്ദേശിച്ച് മുണ്ടക്കയത്ത് എം എൽ എ ആസ്തി വികസന ഫ ണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ നിർമിക്കുമെന്ന് പൂഞ്ഞാർ എംഎൽഎ അഡ്വ. സെബാസ്റ്റ്യൻ കുളത്തുങ്കൽ അറിയിച്ചു.
മുണ്ടക്കയം പുത്തൻചന്ത യിൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ അധീനതയിലുള്ള സ്ഥലത്താണ് സിവി ൽ സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കുക. മുണ്ടക്കയം സബ് ട്രഷറി, ഐ സി ഡി എസ്  ഓഫീസ്, മുണ്ടക്ക യം കൃഷിഭവൻ, ഗവ.വെറ്റിനറി പോളി ക്ലിനിക്, ഗവ.ഹോമിയോ ആശുപത്രി, വാട്ടർ അതോറിറ്റി സെക്ഷൻ ഓഫീസ്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് സെക്ഷൻ ഓഫീസ് എന്നീ ഓഫീ സുകളാണ് മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.  ഇതുകൂ ടാതെ കോൺഫറൻസ് ഹാൾ, പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വിശ്രമമുറി, തുടങ്ങി അനുബന്ധ സൗ കര്യങ്ങളും, കൂടാതെ ഭാവിയിലേക്ക് പുതിയ ഓഫീസുകൾ  സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന പക്ഷം അവയ്ക്ക് കൂടിയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ സജ്ജമാക്കി മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ രൂപകല്പന ചെയ്യുന്നതിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായും എംഎൽഎ അറിയിച്ചു.
ഇതുസംബന്ധമായി പ്ലാനും എസ്റ്റിമേറ്റും തയ്യാറാക്കുന്നതിന്  പൊതുമരാമത്ത് കെട്ടിട വി ഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ,അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ എന്നിവ രെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിന് തഹസിൽദാർക്ക് നിർ ദ്ദേശം നൽകി. പുതിയ നിർദ്ദിഷ്ഠ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറുന്നതിന്  നിർദേശിക്ക പ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്കളോട് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ഈ മാസം ഇരുപതാം തീയതിക്കകം വിവരങ്ങൾ നൽകണമെന്നും, മുപ്പതാം തീയതിക്കകമാ യി ഡിസൈനും,പ്ലാനും, എസ്റ്റിമേറ്റും തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണെന്നും, ഇതുസംബന്ധമായി കൂ ടിയാലോചന യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു.
തുടർന്ന് എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആവശ്യമായ വരുന്ന തുക അനുവദിച്ച് മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുമെന്നും എംഎൽഎ അറിയിച്ചു. സ്ഥലലഭ്യത ഉൾപ്പെ ടെ ആവശ്യമായ ഇതര ക്രമീകരണങ്ങൾ മുണ്ടക്കയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തി ൽ നടപ്പിലാക്കുമെന്നും എംഎൽഎ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മുണ്ടക്കയം പഞ്ചായത്ത് കോൺഫറ ൻസ് ഹാളിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ജനപ്രതിനിധികൾ, വിവിധ വകുപ്പ് മേധാവികൾ തു ടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.