ഇടക്കുന്നം മേരിമാതാ പബ്ലിക് സ്കൂളിന് നൂറുശതമാനം വിജയം. പരീക്ഷ എഴുതിയ 24 കുട്ടികളിൽ 18 പേർ 90 ശതമാനത്തിൽ അധികം മാർക്ക്‌ കരസ്ഥമാക്കി. സയൻസ് ബാച്ചിൽ മാർട്ടിൻ ജോർജ് 97ശതമാനം മാർക്കോടെ ഫുൾ എ വൺ കരസ്ഥമാക്കി ഒ ന്നാം സ്ഥാനം നേടി. കോമേഴ്‌സ് ബാച്ചിൽ ഹരിപ്രിയ കെ.എസ്. 97 ശതമാനം മാർ ക്കോടെ ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി.