കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി: അല്‍ എത്തിഹാഡ്  സ്പോര്‍ട്ടസ് അക്കാദമിയുടെയും ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫു ഡ്ബോള്‍ അസോസിയേഷന്‍റെയും  കെ. എഫ്.സി. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയുടെയും നേതൃത്വ്യ ത്തില്‍ 2020 ഏപ്രില്‍ 4 മുതല്‍ സ്കൂള്‍, കോളേജ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി  കാഞ്ഞിരപ്പ ള്ളിയില്‍ കോച്ചിംഗ്  ക്യാമ്പ് ആരംഭിക്കുന്നു.ആഴ്ചയില്‍ 3 ദിവസമാണ്  കോച്ചിംഗ്.

പ്രായത്തിന്‍റെ  അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഗ്രൂപ്പുകളായി  തിരിച്ചാണ് കോച്ചിംഗ്  നല്കുക. ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ തലത്തില്‍ പ്രഗത്ഭരായ  കോച്ചുകളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള  വിദഗ്ദ്ധ പരിശീല നം  ക്യാമ്പില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നവര്‍ക്ക്  ലഭിക്കും. 15 കുട്ടികള്‍ക്ക്  ഒരു കോച്ച് എന്ന നിലയി ലാണ്  കോച്ചിംഗ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.വിശദവിവരങ്ങള്‍ക്ക്  – 8075485842