കളഞ്ഞു പോയ സ്വർണവും പണവും പോലീസ്റ്റേഷനിൽ ഏപ്പിച്ച് മാതൃകയായി പള്ളി ക്കത്തോട് സ്വദേശി ശ്രീജ. കോത്തല സ്വദേശി ആരധിഭവനിൽ പുഷ്പ്പവല്ലിയുടെ ഓ രോ പവൻ വരുന്ന 2 വളയും 5300 രൂപയും അടങ്ങുന്ന പേഴ്സ് പള്ളിക്കത്തോട് ഭാഗത്തു വെച്ച് ശനിയാഴ്ച പകൽ നഷ്ട്ടപ്പെട്ടരുന്നു. പള്ളിക്കത്തോട്ടിൽ ജനകീയ ഹോട്ടൽ നട ത്തുന്ന ശ്രീജക്ക് ഈ പേഴ്സ് ലഭിക്കുകയും പള്ളിക്കത്തോട് S I ശിവ പ്രസാദിന് കൈമാ റുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് പേഴ്സ് ഉടമക്ക് S I യുടെ നേതൃത്ത്വത്തിൽ തിരികെനൽക്കി.