ക്രൈസ്തവ ലോകം ഈശോയുടെ പീഡാനുഭവത്തിന്‍റെയും കുരിശുമരണത്തിന്‍റെയും സ്മരണയിൽ  പീഡാനുഭവവെള്ളി ആചരിച്ചു..SCOLERS