ജൻമനാ സംസാര ശേഷിയും കേൾവി ശക്തിയുമില്ലാത്ത കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി വിഴിക്കത്തോട് സ്വദേശി മധുസൂദനൻ പിള്ളക്ക് കേരള ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ 65 ലക്ഷം തിങ്കളാഴ്ച്ച തോറും ന്യക്കടുക്കുന്ന കേരള സർക്കാരിന്റ വിൻ വിൻ ലോട്ടറിയുടെ 65ലക്ഷം രൂപയാണ് വിഴിക്കത്തോട് തോട്ടം കവലയിൽ മുളവേലിൽ മധുസൂദൻ പിള്ളക്ക് അടിച്ചത്.