കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി: കോറോണ രോഗത്തിൻ്റെ മുൻ കരുതലായി യാത്രക്കാർക്കും ബസ് ജീ വനക്കാർക്കും നാട്ടുകാർക്കുമായി കാത്തിരപ്പള്ളി ബസ് സ്റ്റാൻഡ്,പേട്ട കവല എന്നിവി ടങ്ങളിലായി വാഷിംഗ് കോർണറുകൾ സ്ഥാപിച്ചു.പേട്ട കവലയിൽ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പ ഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ഷക്കീലാ നസീറും ബസ്സ്റ്റാൻഡിൽ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സി.ഐ സോ ജി മോനും ഉൽഘാടനം ചെയ്തു.

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലെ വ്യാപാരിയായ നജീബ് ചാലക്കു ടിയാണ് ഇതിനാവശ്യമായ വാ ഹനങ്ങളും ജാറും ഉപകരണങ്ങളും ഹാൻഡ് വാഷുക ളും സംഘടിപ്പിച്ചത്.ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി പേട്ട കവലയിലെ ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾക്ക് സി.ഐ ക്ലാസെടുത്തു.