ഒരു കാരണവശാലും ചിരട്ടപ്പാൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുകയില്ലന്ന് കൃഷിമ ന്ത്രി വി എസ് സുനിൽ കുമാർ. ചില വ്യവസായികൾ ചേർന്ന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി ചിരട്ടപ്പാൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനുള്ള നീക്കം നടത്തുകയാണ്. കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനെ ഇതിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരി ക്കുമെന്നും എന്തു വില കൊടുത്തും ഇത് തടയുമെന്നും സുനിൽകുമാർ കോട്ടയം കൂരാലിയിൽ പറഞ്ഞു.

റബ്ബറിന്റെ പ്രൊഡക്ഷ്ൻ ഇൻസന്റീവ് നൂറ്റമ്പത് രൂപയിൽ നിന്ന് 200 രൂപയാക്കണം അതിന് കേന്ദ്രത്തിന്റെ സഹായം കിട്ടണമെന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ആവശ്യം. ആ ആവശ്യം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് തത്വത്തിൽ അംഗീകരിച്ചതായും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

എലിക്കുളം പഞ്ചായത്തിലെ കർഷക സംഘം പ്രവർത്തകരുടെ കൂട്ടായ്മയായ ഫേയ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൃഷി വകുപ്പിന്റെ സ്മാം പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുക യായിരുന്നു മന്ത്രി.

റ്റീം റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് പൊൻകുന്നം…