ശബരിമല ഗ്രീൻഫീൽഡ് വിമാനത്താവളത്തിന്റെ സാമൂഹികാഘാതപഠനം നടത്തിയ ഏജൻസി വെള്ളിയാഴ്‌ച വൈകിട്ട്‌ കലക്ടർക്ക്‌ അന്തിമറിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു.തിരുവന ന്തപുരം ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സെന്റർഫോർ മാനേജ്മെന്റ്‌ ഡെവലപ്‌മെ ന്റാണ് സാമൂഹികാഘാത പഠനം നടത്തിയത്. ഇവർ കരട് റിപ്പോർട്ട് മുമ്പേ പ്രസിദ്ധീ കരിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് മണിമല, എരുമേലി തെക്ക് വില്ലേജുകളിൽ പദ്ധതിക്കായി ഏ റ്റെടുക്കാൻ നിശ്‌ചയിച്ച സ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമകളിൽനിന്നും പൊതുജനങ്ങളിൽനിന്നും അഭിപ്രായം തേടി രണ്ട്‌ ഹിയറിങ്‌ നടത്തി. ഇവിടെ ഉയർന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾകൂടി പ =രി ഗണിച്ചാണ് അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയത്.

ഇത്‌ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ സർക്കാരിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. തുട ർന്ന്‌ വിദഗ്‌ധസമിതി ഇതേക്കുറിച്ച്‌ പഠനം നടത്തും. ഇതിനായി എംജി സർവകലാശാല സ്കൂൾ ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്സ് വിഭാഗത്തിലെ അസി. പ്രൊഫ. ഡോ. എം വി ബിജുലാലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏഴംഗ വിദഗ്ധ സമിതിയെ സ ർക്കാർ നിശ്‌ചയിച്ചിരുന്നു. വിദഗ്ധസമിതിയോട്‌ രണ്ട്‌ മാസത്തിനുള്ളിൽ പഠനം പൂർ ത്തിയാക്കി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനാണ്‌ നിർദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്‌.