കഴിഞ്ഞ 10 ദിവസമായി വീട്ടിനുള്ളിൽ ഇരുന്നു മുഷിയുന്നവർക്ക് ആശ്വാസവുമായാണ് മുണ്ടക്കയം പൊലീസ് രംഗത്ത് എത്തിയത്.പ്രശസ്ത സംഗീത സംവിധായകൻ സുമേഷ് കൂട്ടിക്കലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏഴു ഗായകരെ   ചേർത്ത് സംഗീത സദസ് ഒരുക്കി വീടി നുള്ളിൽ അടഞ്ഞു കൂടിയവർക് ആശ്വാസം നൽകിയത്. പാടൻ യൂണിഫോമിട്ട ഗായക രും ഉണ്ടായിരുന്നു.ചോറ്റി, താന്നിക്കപതാൽ എന്നിവിടങ്ങളിലെ റസിഡൻ്റ് പ്രദേശങ്ങ ളിലായിരുന്നു  സംഗീത വിരുന്ന് ഒരുക്കി യത്.
ജനങ്ങൾ തിങ്ങി പാർക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ  ലോറിയിൽ തയ്യാറാക്കിയ വേദി. അതിൽ മൈക്കും  മറ്റു ശബ്ദ സംവിധാനവും. കോളനിയിൽ വേദി എത്തിയാലുടെ പൊലീസി ൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ആരും വീടിന് പുറത്തിറങ്ങരുത്, ഗാനം വീട്ടിന് ഉള്ളിലിരുന്നു ആസ്വ ദിക്കാവൂ. ആളുകൾ പുറത്തിങ്ങിയാൽ പാട്ടു നിർത്തും.എത്ര നിർദ്ദേശം കിട്ടിയാലും പാ ട്ടു കേട്ടാൽ ഇറങ്ങാത്തവരുണ്ടോ. ഇറങ്ങിയാലോ പൊലീസ് പഴയ പൊലീസാവും. അ ങ്ങനെ ആളുകളെ നിയന്ത്രിച്ചു ഗാനവിരുന്നു ഒരുക്കി നന്ദി പറഞ്ഞാണ് പിരിയൽ.
കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ഭക്ഷണം നൽകിയും, ലോക് ഡൗൺ ലംഘിച്ചവർക്ക് ബോധവൽകര ണ ക്ലാസ് ഒരുക്കിയും ജനശ്രദ്ധ നേടിയ മുണ്ടക്കയം പൊലീസ്   സംഗീത സദസ് ഒരുക്കി യും ബിഗ് സല്യൂട്ട് വാങ്ങിയിരിയ്ക്കുകയാണ്.