കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറിയ യുവാവ് എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി നിയെ പീഡിപ്പിച്ചു.