കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയുടെ കൊച്ചു വാനമ്പാടിയായ നിയ പത്വല കെ.എസ് ചിത്ര ആലപിച്ച പൈതലാം യേശുവേ എന്ന് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ഗാനവുമായി…