കാഞ്ഞിരപ്പളളിയുടെ ഗതാഗത കുരിക്കിന് ശാപമോക്ഷമാകുന്ന മിനി ബൈപ്പാസ് നിര്‍മാണം ഇനിയും സ്വപ്‌നം… ഇത് വരെ 1.20 കോടി രൂപ മുടക്കിയിരിക്കുന്ന മിനി ബൈപ്പാസ് ഇനി ആവശ്യമോ???????.. പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക്…….