കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി മേരീക്വീൻസ് മിഷൻ  ആശൂപത്രിയിൽ കോവിഡ് രോഗികൾക്കായി പ്ര ത്യേക ഒ.പി സേവനം ആരംഭിക്കുന്നു. 2021 മെയ് 26 ബുധനാഴ്ച്ച  മുതലാണ് ഒ.പി പ്ര വർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത്.  മേരീക്വീൻസ് മിഷൻ  ആശൂപത്രിയോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള  മേരീക്വീൻസ് കോവിഡ് സെന്ററിൽ മാത്രമാണ് ഒ.പി സേവനം ലഭ്യമാവുക. ഒ.പി സേ വനം തിങ്കൾ മുതൽ ശനി വരെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞു 2 മണി മുതൽ 5 മണി വരെ മാത്രം. പ്രവേ ശനത്തിനായി മുൻ‌കൂർ ബുക്കിംഗ് നിർബന്ധമാണ്. 9188228226, 8281262626 എന്നീ ന മ്പറുകളിൽ മാത്രമായിരിക്കും മുൻ‌കൂർ ബുക്കിംഗ് സേവനം ലഭ്യമാവുക. (സമയം രാ വിലെ 08 മുതൽ ഉച്ചക്ക് 01 വരെ മാത്രം. ശ്രദ്ധിക്കുക : ആശുപത്രിയുടെ മറ്റു നമ്പറുക ളിൽ ഈ സേവനം ലഭ്യമല്ല). ഒ.പിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞെടുത്ത കവാടങ്ങളിലൂടെ മാത്രം.
ചികിത്സക്ക് എത്തുന്നവർ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും മുൻ‌കൂറായി ലഭിക്കുന്ന സമയക്രമം കൃത്യമായി പാലിക്കേണ്ടതാണ്. കോവിഡ് രോഗികളുമായി വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ പു തിയ പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ടിൽ കോവിഡ് സെന്ററിനു സമീപം ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്ന പാർ ക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ മാത്രം പാർക്ക് ചെയ്യുക. ആശുപത്രി അധികൃതർ നിങ്ങളെ വിളി ക്കുന്നതിനനുസരിച്ചു  മാത്രം വാഹനത്തിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങുക. അധികൃതർ നൽ കുന്ന നിർദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുക. രോഗികളോ അവരുടെ ഒപ്പം വരുന്നവ രോ ഒരു കാരണവശാലും ആശുപത്രി പരിസരത്ത് കറങ്ങി നടക്കുകയോ, ആശുപത്രി യുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ  പ്രവേശിക്കാനോ പാടില്ല. കോവിഡ് രോഗികൾക്കുള്ള മരുന്നു കൾ, ലാബ് പരിശോധനകൾ എന്നിവ മേരീക്വീൻസ് കോവിഡ് സെന്ററിൽ  തന്നെ ലഭ്യ മാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും മുൻ‌കൂർ ബുക്കിംഗിനും വിളിക്കൂ: 9188228226, 8281262626