മുരിക്കുംവയൽ ഗവ.വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ അതിഥികളായി മരപട്ടി കുഞ്ഞുങ്ങൾ