കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി മീഡിയാ സെൻറിന്റെ ഉദഘാടനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഫോക്ക്ലാർ അക്കാഡമി അവതരിപ്പിച്ച നാടൻ പാട്ടും തെയ്യവും… വീഡിയോ കാണുവാൻ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക