സഹായം ലഭിച്ചത് 2021  ഡിസംബര്‍ മുതല്‍ 2022 ഏപ്രില്‍ വരെയുള്ള കാലയ ളവില്‍…

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയില്‍ നിന്ന് 11331500 രൂപയുടെ സഹായം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ അപേക്ഷര്‍ക്ക് ലഭിച്ചതായി ചീഫ് വിപ്പ് ഡോ.എന്‍.ജയരാജ് അറിയിച്ചു. 2021  ഡിസംബര്‍ 1 മുതല്‍ 2022 ഏപ്രില്‍ 30 വരെ യു ള്ള കാലയളവില്‍ ലഭിച്ച 1311 അപേക്ഷകള്‍ക്കായിട്ടാണ് ഇത്രയും തുക അനുവദിച്ചത്.

വില്ലേജടിസ്ഥാനത്തില്‍ ലഭിച്ച തുക (അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണം ബ്രാക്കറ്റില്‍) 1.ആനി ക്കാട് – 693000 (99), 2.ചിറക്കടവ് – 122500 (120), 3.കങ്ങഴ – 1064500 (111), 4.കാഞ്ഞി രപ്പള്ളി – 2123000 (313), 5.കറുകച്ചാല്‍ – 1641000 (151), 6.മണിമല – 757500 (100), 7.നെടുങ്കുന്നം – 1011500 (110), 8.വാഴൂര്‍ – 1956000 (216), 9.വെള്ളാവൂര്‍ 645500 (57). ധനസഹായം അനുവദിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഭൂരിഭാഗം അക്കൗിലേക്കും നേരിട്ട് ഇതിനോ ട കം എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്്. ബാക്കിയുള്ളവ അടിയന്തരമായി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവര്‍ ത്തനങ്ങള്‍ നടന്നുവരുന്നുണ്ടെന്നും ചീഫ് വിപ്പ് അറിയിച്ചു.