കോട്ടയം ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ഡി. ശില്പ ഐ.പി.എസിൻറെ നേതൃത്വത്തിൽ കോട്ട യത്തിൻറെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നേരിട്ട് പരിശോധന നടത്തി.ജില്ലയിൽ ലോക്ക് ഡൌൺ നിയമങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുന്നത് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി മതിയായ രേഖകളി ല്ലാതെ യാത്ര ചെയ്ത വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാ തെയും മാസ്ക് ധരിക്കാതെ പുറത്തിറങ്ങിയവർക്കെതിരെ പിഴ ചുമത്തുകയും, കോവി ഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെ വ്യാപാരം നടത്തിയ സ്ഥാപനങ്ങക്കെതിരെയും കർശന നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് . കോട്ടയം ഡി.വൈ.എസ്.പി. ജെ. സന്തോഷ് കുമാറിനൊപ്പമായിരുന്നു ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയുടെ പരിശോധന.