എരുമേലിയിൽ മൂന്ന് പേർക്കും കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ചിറക്കടവ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒരാൾ ക്കുമാണിന്ന് കോവിസ് ബാധിച്ചത്,കോട്ടയം ജില്ലയില് 195 പേര്ക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതില് 190 പേര്ക്കും സമ്പര്ക്കത്തിലൂടെയാണ് വൈറസ് ബാധിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് വന്ന അഞ്ചുപേരും രോഗബാധിതനായി. ആകെ 1602 പരിശോധനാ ഫലങ്ങളാണ് പുതിയതായി ലഭിച്ചത്.

സമ്പര്ക്കം മുഖേന രോഗബാധിതരായവരില് 57 പേര് കോട്ടയം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലാ ണ്. ആര്പ്പൂക്കര-15, തിരുവാര്പ്പ്-10, പാമ്പാടി-8, അയ്മനം, ചങ്ങനാശേരി, പുതുപ്പ ള്ളി-7 വീതം, ഏറ്റുമാനൂര്, കരൂര്-5 വീതം, കൂരോപ്പട, കുറിച്ചി-4 വീതം എന്നിവയാ ണ് രോഗം കൂടുതലായി റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട മറ്റു സ്ഥലങ്ങള്.രോഗം ഭേദമായ 133 പേര് കൂടി ആശുപത്രി വിട്ടു. നിലവില് 1650 പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്. ഇതുവരെ 4845 പേര് രോഗബാധിതരായി. 3192 പേര് രോഗമുക്തി നേടി.
ജില്ലയില് ആകെ 16630 പേര് ക്വാറന്റയിനില് കഴിയുന്നുണ്ട്.
രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടവര്
സമ്പര്ക്കം മുഖേന ബാധിച്ചവര്
1.കോട്ടയം മള്ളൂശ്ശേരി സ്വദേശിനി (57)
2.കോട്ടയം മറിയപ്പള്ളി സ്വദേശി (73)
3.കോട്ടയം മറിയപ്പള്ളി സ്വദേശിനി (16)
4.കോട്ടയം മറിയപ്പള്ളി സ്വദേശിനി (43)
5.കോട്ടയം മറിയപ്പള്ളി സ്വദേശി (45)
6.കോട്ടയം താഴത്തങ്ങാടി സ്വദേശി (48)
7.കോട്ടയം സംക്രാന്തി സ്വദേശിനിയായ പെണ്കുട്ടി (3)
8.കോട്ടയം ചിങ്ങവനം സ്വദേശിനി (65)
9.കോട്ടയം കോടിമത സ്വദേശിനി (23)
10.കോട്ടയം താഴത്തങ്ങാടി സ്വദേശിനി (70)
11.കോട്ടയം പുത്തനങ്ങാടി സ്വദേശി (64)
12.കോട്ടയം പുത്തനങ്ങാടി സ്വദേശിനി (23)
13.കോട്ടയം സ്വദേശി (34)
14.കോട്ടയം പെരുമ്പായിക്കാട് സ്വദേശിയായ ആണ്കുട്ടി (7)
15.കോട്ടയം എസ്.എച്ച് മൗണ്ട് സ്വദേശി (64)
16.കോട്ടയം എസ്.എച്ച് മൗണ്ട് സ്വദേശിനി ( 62 )
17.കോട്ടയം സ്വദേശി (41)
18.കോട്ടയം നാട്ടകം സ്വദേശി (60)
19.കോട്ടയം പുത്തനങ്ങാടി സ്വദേശിനി (28)
20.കോട്ടയം സ്വദേശി (27)
21.കോട്ടയം സ്വദേശിനി (60)
22.കോട്ടയം എസ്.എച്ച് മൗണ്ട് സ്വദേശി (52)
23.കോട്ടയം സ്വദേശി (31)
24.കോട്ടയം പാക്കില് സ്വദേശിനി (28)
25.കോട്ടയം പാക്കില് സ്വദേശി (37)
26.കോട്ടയം പുത്തനങ്ങാടി സ്വദേശിയായ ആണ്കുട്ടി (4)
27.കോട്ടയം താഴത്തങ്ങാടി സ്വദേശിയായ പെണ്കുട്ടി (1)
28.കോട്ടയം സ്വദേശിനി (19)
29.കോട്ടയം താഴത്തങ്ങാടി സ്വദേശി (30)
30.കോട്ടയം നാട്ടകം സ്വദേശി (58)
31.കോട്ടയം കാഞ്ഞിരം സ്വദേശിനി (35)
32.കോട്ടയം എസ്.എച്ച് മൗണ്ട് സ്വദേശിനി (28)
33.കോട്ടയം സ്വദേശിനി (50)
34.കോട്ടയം കാഞ്ഞിരം സ്വദേശിയായ ആണ്കുട്ടി (7)
35.കോട്ടയം മറിയപ്പള്ളി സ്വദേശി (38)
36.കോട്ടയം മറിയപ്പള്ളി സ്വദേശിനി (34)
37.കോട്ടയം മറിയപ്പള്ളി സ്വദേശിനി (55)
38.കോട്ടയം താഴത്തങ്ങാടി സ്വദേശി (61)
39.കോട്ടയം മറിയപ്പള്ളി സ്വദേശി (36)
40.കോട്ടയം മറിയപ്പള്ളി സ്വദേശിനി (62)
41.കോട്ടയം താഴത്തങ്ങാടി സ്വദേശിനി (60)
42.കോട്ടയം നാട്ടകം സ്വദേശിനി (14)
43.കോട്ടയം മറിയപ്പള്ളി സ്വദേശി (21)
44.കോട്ടയം താഴത്തങ്ങാടി സ്വദേശി (32)
45.കോട്ടയം നാട്ടകം സ്വദേശിനി (40)
46.കോട്ടയം എസ്.എച്ച് മൗണ്ട് സ്വദേശിനി (49)
47.കോട്ടയം പുത്തനങ്ങാടി സ്വദേശി (42)
48.കോട്ടയം സ്വദേശി (50)
49.കോട്ടയം മൂലവട്ടം സ്വദേശിനി (55)
50.കോട്ടയം സ്വദേശി (61)
51.കോട്ടയം സ്വദേശി (26)
52.കോട്ടയം കഞ്ഞിക്കുഴി സ്വദേശി (20)
53.കോട്ടയം സ്വദേശി (42)
54.കോട്ടയം സ്വദേശി (35)
55.കോട്ടയം തിരുനക്കര സ്വദേശി (30)
56.കോട്ടയം മുള്ളന്കുഴി സ്വദേശിനി (60)
57.കോട്ടയം സ്വദേശിനി (84)
58.ആര്പ്പൂക്കര സ്വദേശി (50)
59.ആര്പ്പൂക്കര സ്വദേശിനി (45)
60.ആര്പ്പൂക്കര സ്വദേശി (54)
61.ആര്പ്പൂക്കര സ്വദേശിനി (28)
62.ആര്പ്പൂക്കര സ്വദേശിനി (30)
63.ആര്പ്പൂക്കര സ്വദേശിയായ ആണ്കുട്ടി (10 ദിവസം)
64.ആര്പ്പൂക്കര സ്വദേശി (28)
65.ആര്പ്പൂക്കര സ്വദേശി (22)
66.ആര്പ്പൂക്കര സ്വദേശി (8)
67.ആര്പ്പൂക്കര സ്വദേശിനി (36)
68.ആര്പ്പൂക്കര സ്വദേശിനിയായ പെണ്കുട്ടി (3)
69.ആര്പ്പൂക്കര സ്വദേശിനി (51)
70.ആര്പ്പൂക്കര സ്വദേശി (30)
71.ആര്പ്പൂക്കര സ്വദേശി (27)
72.ആര്പ്പൂക്കര വില്ലൂന്നി സ്വദേശി (28)
73.തിരുവാര്പ്പ് കുമ്മനം സ്വദേശിനി (22)
74.തിരുവാര്പ്പ് കുമ്മനം സ്വദേശിയായ ആണ്കുട്ടി (8)
75.തിരുവാര്പ്പ് കുമ്മനം സ്വദേശി (60)
76.തിരുവാര്പ്പ് കുമ്മനം സ്വദേശിയായ ആണ്കുട്ടി (12)
77.തിരുവാര്പ്പ് കുമ്മനം സ്വദേശിനി (34)
78.തിരുവാര്പ്പ് ചെങ്ങളം സ്വദേശി (30)
79.തിരുവാര്പ്പ് കിളിരൂര് സ്വദേശി (38)
80.തിരുവാര്പ്പ് സ്വദേശിയായ ആണ്കുട്ടി (1)
81.തിരുവാര്പ്പ് കിളിരൂര് സ്വദേശി (29)
82.തിരുവാര്പ്പ് കുമ്മനം സ്വദേശിയായ ആണ്കുട്ടി (12)
83.പാമ്പാടി സ്വദേശിനി (56)
84.പാമ്പാടി പൂതകുഴി സ്വദേശിനി (72)
85.പാമ്പാടി പൂതകുഴി സ്വദേശി (39)
86.പാമ്പാടി പൂതകുഴി സ്വദേശിനി (37)
87.പാമ്പാടി പൂതകുഴി സ്വദേശിനി (57)
88.പാമ്പാടി സ്വദേശി (84)
89.പാമ്പാടി സ്വദേശിനി (50)
90.പാമ്പാടി സ്വദേശി (20)
91.അയ്മനം തിരുവാറ്റ സ്വദേശിനി (36)
92.അയ്മനം തിരുവാറ്റ സ്വദേശിയായ പെണ്കുട്ടി (1)
93.അയ്മനം കുടമാളൂര് സ്വദേശിനി (46)
94.അയ്മനം മരിയാതുരുത്ത് സ്വദേശിനി (35)
95.അയ്മനം കുടമാളൂര് സ്വദേശിനി (37)
96.അയ്മനം മരിയാതുരുത്ത് സ്വദേശിനിയായ പെണ്കുട്ടി (13)
97.അയ്മനം മരിയാതുരുത്ത് സ്വദേശി (58)
98.ചങ്ങനാശേരി സ്വദേശി (25)
99.ചങ്ങനാശേരി സ്വദേശി (43)
100.ചങ്ങനാശേരി സ്വദേശിനി (80)
101.ചങ്ങനാശേരി സ്വദേശിനിയായ പെണ്കുട്ടി (15)
102.ചങ്ങനാശേരി സ്വദേശിനി (52)
103.ചങ്ങനാശേരി സ്വദേശിനി (48)
104.ചങ്ങനാശേരി സ്വദേശി (52)
105.പുതുപ്പളളി പരിയാരം സ്വദേശി (30)
106.പുതുപ്പളളി പരിയാരം സ്വദേശിനി (55)
107.പുതുപ്പള്ളി പരിയാരം സ്വദേശിനി (46)
108.പുതുപ്പള്ളി പരിയാരം സ്വദേശിനി (73)
109.പുതുപ്പള്ളി പരിയാരം സ്വദേശിനി (57)
110.പുതുപ്പള്ളി പരിയാരം സ്വദേശിനി (44)
111.പുതുപ്പള്ളി സ്വദേശി (33)
112.ഏറ്റുമാനൂര് പേരൂര് സ്വദേശി (64)
113.ഏറ്റുമാനൂര് സ്വദേശിനി (63)
114.ഏറ്റുമാനൂര് സ്വദേശി (57)
115.ഏറ്റുമാനൂര് തെള്ളകം സ്വദേശിനി (47)
116.ഏറ്റുമാനൂര് സ്വദേശിനി (55)
117.കരൂര് സ്വദേശി (34)
118.കരൂര് വള്ളിച്ചിറ(42)
119.കരൂര് വള്ളിച്ചിറ സ്വദേശിനിയായ പെണ്കുട്ടി (14)
120.കരൂര് വള്ളിച്ചിറ സ്വദേശിനിയായ പെണ്കുട്ടി (13)
121.കരൂര് വള്ളിച്ചിറ സ്വദേശി (50)
122.കൂരോപ്പട എസ്.എന് പുരം സ്വദേശി (34)
123.കൂരോപ്പട ളാക്കാട്ടൂര് സ്വദേശി (50)
124.കൂരോപ്പട ളാക്കാട്ടൂര് സ്വദേശി (26)
125.കൂരോപ്പട അരുവിക്കുഴി സ്വദേശി (33)
126.കുറിച്ചി മാലകുന്നം സ്വദേശി (22)
127.കുറിച്ചി സ്വദേശിയായ ആണ്കുട്ടി(15)
128.കുറിച്ചി സ്വദേശിനി (50)
129.കുറിച്ചി സ്വദേശി (27)
130.വാഴൂര് സ്വദേശി (46)
131.വാഴൂര് സ്വദേശി (50)
132.വെള്ളാവൂര് സ്വദേശി (25)
133.വെള്ളാവൂര് സ്വദേശി (54)
134.വിജയപുരം മാങ്ങാനം സ്വദേശിനി (33)
135.വിജയപുരം മാങ്ങാനം സ്വദേശി (41)
136.വിജയപുരം മാങ്ങാനം സ്വദേശിനി (34)
137.ഈരാറ്റുപേട്ട സ്വദേശിനി (26)
138.ഈരാറ്റുപേട്ട സ്വദേശിനിയായ പെണ്കുട്ടി (4)
139.ഈരാറ്റുപേട്ട സ്വദേശിനി (15)
140.എരുമേലി സ്വദേശി (53)
141.എരുമേലി സ്വദേശിനി (51)
142.എരുമേലി സ്വദേശി (34)
143.മീനടം സ്വദേശി (70)
144.മീനടം സ്വദേശിനി(54)
145.മീനടം സ്വദേശി (42)
146.നീണ്ടൂര് ഓണംതുരുത്ത് സ്വദേശി (35)
147.നീണ്ടൂര് ഓണംതുരുത്ത് സ്വദേശി (39)
148.നീണ്ടൂര് കൈപ്പുഴ സ്വദേശി (53)
149.പനച്ചിക്കാട് സ്വദേശി (50)
150.പനച്ചിക്കാട് പൂവന്തുരുത്ത് സ്വദേശി (31)
151.പനച്ചിക്കാട് പൂവന്തുരുത്ത് സ്വദേശിയായ ആണ്കുട്ടി (10)
152.തലയാഴം സ്വദേശിനി (48)
153.തലയാഴം സ്വദേശിനിയായ പെണ്കുട്ടി (15)
154.തലയാഴം സ്വദേശി (51)
155.തൃക്കൊടിത്താനം അമര സ്വദേശി (55)
156.തൃക്കൊടിത്താനം അമര സ്വദേശിനി (54)
157.തൃക്കൊടിത്താനം അമര സ്വദേശി (55)
158.ടി വി പുരം സ്വദേശിനി (47)
159.ടി വി പുരം സ്വദേശി (85)
160.ടി വി പുരം സ്വദേശി (19)
161.മൂന്നിലവ് സ്വദേശിനി (23)
162.മൂന്നിലവ് സ്വദേശിനി (51)
163.പൂഞ്ഞാര് സ്വദേശി (53)
164.പൂഞ്ഞാര് സ്വദേശി (59)
165.അതിരമ്പുഴ സ്വദേശി (51)
166.അതിരമ്പുഴ മാന്നാനം സ്വദേശി (29 )
167.തലയോലപ്പറമ്പ് സ്വദേശി (35)
168.തലയോലപ്പറമ്പ് സ്വദേശി (68)
169.ഭരണങ്ങാനം സ്വദേശി (55)
170.ഭരണങ്ങാനം സ്വദേശി (50)
171.ചിറക്കടവ് സ്വദേശി (86)
172.എലിക്കുളം പൈക സ്വദേശി (42)
173.പായിപ്പാട് നാലുകോടി സ്വദേശി (52)
174.പാലാ മൂന്നാനി സ്വദേശിനി (58)
175.കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സ്വദേശി (40)
176.അയര്ക്കുന്നം നീറിക്കാട് സ്വദേശി (29)
177.അകലക്കുന്നം സ്വദേശി (29)
178.ഉഴവൂര് സ്വദേശി (48)
179.മേലുകാവ് സ്വദേശി (54)
180.കറുകച്ചാല് നെടുങ്ങാടപ്പള്ളി സ്വദേശിനി (48)
181.കടനാട് സ്വദേശിനി (86)
182.കുമരകം സ്വദേശി (45)
183.കുറവിലങ്ങാട് കളത്തൂര് സ്വദേശി (38)
184.മരങ്ങാട്ടുപ്പള്ളി സ്വദേശിനി (16)
185.മീനച്ചില് സ്വദേശി (53)
186.രാമപുരം സ്വദേശി (48)
187.തലപ്പലം പ്ലാശനാല് സ്വദേശി ( 60 )
188.തിടനാട് സ്വദേശിയായ പെണ്കുട്ടി (10)
189.വൈക്കം സ്വദേശി (62)
190.കൊല്ലം പനയം സ്വദേശി (27)
♦️ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് എത്തിയവര്
=========
191.കുവൈറ്റില്നിന്ന് എത്തിയ വാകത്താനം സ്വദേശിനി (34)
192.തമിഴ്നാട്ടില്നിന്ന് എത്തിയ വെള്ളൂര് സ്വദേശി (32)
193.കൊല്ക്കത്തയില്നിന്ന് എത്തിയ വൈക്കം സ്വദേശി (31)
194.മഹാരാഷ്ട്രയില്നിന്ന് എത്തിയ കടുത്തുരുത്തി സ്വദേശി (32)
195.ബാംഗ്ലൂരില്നിന്ന് എത്തിയ കോട്ടയം വേളൂര് സ്വദേശിനി (29)