കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ,മുണ്ടക്കയം, എരുമേലി പഞ്ചായത്തുകളിൽ രണ്ട് പേർക്ക് വീതമാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ചത്.
എരുമേലി സ്വദേശിയായ പെണ്കുട്ടി (13),എരുമേലി സ്വദേശി (43),കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സ്വ ദേശി (51),കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സ്വദേശിനി (43),മുണ്ടക്കയം സ്വദേശി (83),മുണ്ടക്കയം സ്വദേ ശിനി (55)എന്നിവർക്കാണ് രോഗം ബാധിച്ചത്.കോട്ടയം ജില്ലയില് 154 പേര്ക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതില് 150 പേര്ക്കും സമ്പര്ക്കത്തിലൂടെയാണ് വൈറസ് ബാധിച്ചത്. ആകെ 2079 പരിശോധനാ ഫലങ്ങളാണ് പുതിയതായി ലഭിച്ചത്.
കോട്ടയം-16, തിരുവാര്പ്പ്-12, ഈരാറ്റുപേട്ട-11 കാണക്കാരി-10, അയര്ക്കുന്നം-7, കരൂര്, പാമ്പാടി, കുറിച്ചി, മുത്തോലി-6 വീതം, മാടപ്പള്ളി ഏറ്റുമാനൂര്– 5 വീതം എന്നിവയാണ് സമ്പര്ക്കം മുഖേനയുള്ള രോഗബാധ കൂടുതലായി റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങള്.
രോഗം ഭേദമായ 115 പേര് കൂടി ആശുപത്രി വിട്ടു. നിലവില് 1689 പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്. ഇതുവരെ 4999 പേര് രോഗബാധിതരായി. 3307 പേര് രോഗമുക്തി നേടി.
ജില്ലയില് ആകെ 16764 പേര് ക്വാറന്റയിനില് കഴിയുന്നുണ്ട്.
രോഗം ബാധിച്ചവര്
♦️ സമ്പര്ക്കം മുഖേന ബാധിച്ചവര്
1.കോട്ടയം കാരാപ്പുഴ സ്വദേശിനി (22)
2.കോട്ടയം കാരാപ്പുഴ സ്വദേശിനി (55)
3.കോട്ടയം കാരാപ്പുഴ സ്വദേശിനി (53)
4.കോട്ടയം കാരാപ്പുഴ സ്വദേശിനി (32)
5.കോട്ടയം കാരാപ്പുഴ സ്വദേശിനിയായ പെണ്കുട്ടി (3)
6.കോട്ടയം എസ്.എച്ച് മൗണ്ട് സ്വദേശിനി (38)
7.കോട്ടയം എസ്.എച്ച് മൗണ്ട് സ്വദേശി (55)
8.കോട്ടയം എസ്.എച്ച് മൗണ്ട് സ്വദേശിനി (47)
9.കോട്ടയം താഴത്തങ്ങാടി സ്വദേശി (29)
10.കോട്ടയം പള്ളം സ്വദേശിനി (25)
11.കോട്ടയം സ്വദേശിനിയായ പെണ്കുട്ടി (7)
12.കോട്ടയം വേളൂര് സ്വദേശി (57)
13.കോട്ടയം നാട്ടകം സ്വദേശിയായ പെണ്കുട്ടി (1)
14.കോട്ടയം സ്വദേശി (29)
15.കോട്ടയത്ത് താമസിക്കുന്ന അസം സ്വദേശി (28)
16.കോട്ടയം പുത്തനങ്ങാടി സ്വദേശി (50)
17.തിരുവാര്പ്പ് സ്വദേശി (43)
18.തിരുവാര്പ്പ് സ്വദേശി (37)
19.തിരുവാര്പ്പ് സ്വദേശി (47)
20.തിരുവാര്പ്പ് സ്വദേശി (41)
21.തിരുവാര്പ്പ് കാഞ്ഞിരം സ്വദേശിയായ ആണ്കുട്ടി (9)
22.തിരുവാര്പ്പ് സ്വദേശി (65)
23.തിരുവാര്പ്പ് സ്വദേശി (33)
24.തിരുവാര്പ്പ് കിളിരൂര് സ്വദേശിയായ ആണ്കുട്ടി (14)
25.തിരുവാര്പ്പ് കിളിരൂര് സ്വദേശിനി (8)
26.തിരുവാര്പ്പ് കിളിരൂര് സ്വദേശി (38)
27.തിരുവാര്പ്പ് കിളിരൂര് സ്വദേശി (37)
28.തിരുവാര്പ്പ് കുമ്മനം സ്വദേശിനി (55)
29.ഈരാറ്റുപേട്ട സ്വദേശിയായ ആണ്കുട്ടി (3)
30.ഈരാറ്റുപേട്ട സ്വദേശിനി (24)
31.ഈരാറ്റുപേട്ട സ്വദേശിയായ ആണ്കുട്ടി (2)
32.ഈരാറ്റുപേട്ട സ്വദേശി (11)
33.ഈരാറ്റുപേട്ട നടയ്ക്കല് സ്വദേശിനി (58)
34.ഈരാറ്റുപേട്ട സ്വദേശിനി (32)
35.ഈരാറ്റുപേട്ട നടയ്ക്കല് സ്വദേശിനി (55)
36.ഈരാറ്റുപേട്ട അരുവിത്തുറ സ്വദേശിനി (25)
37.ഈരാറ്റുപേട്ട സ്വദേശിയായ ആണ്കുട്ടി (7)
38.ഈരാറ്റുപേട്ട സ്വദേശിയായ ആണ്കുട്ടി (6)
39.ഈരാറ്റുപേട്ട നടയ്ക്കല് സ്വദേശി (29)
40.കാണക്കാരി കളത്തൂര് സ്വദേശിനി ( 24)
41.കാണക്കാരി കളത്തൂര് സ്വദേശിനിയായ പെണ്കുട്ടി (3)
42.കാണക്കാരി കളത്തൂര് സ്വദേശിനിയായ പെണ്കുട്ടി (3)
43.കാണക്കാരി കളത്തൂര് സ്വദേശി (57)
44.കാണക്കാരി കളത്തൂര് സ്വദേശിയായ പെണ്കുട്ടി (2)
45.കാണക്കാരി കളത്തൂര് സ്വദേശിനി (32)
46.കാണക്കാരി കളത്തൂര് സ്വദേശിനി (46)
47.കാണക്കാരി കളത്തൂര് സ്വദേശിനിയായ പെണ്കുട്ടി (3)
48.കാണക്കാരി കളത്തൂര് സ്വദേശി (29)
49.കാണക്കാരി കളത്തൂര് സ്വദേശി (32)
50.അയര്ക്കുന്നം തിരുവഞ്ചൂര് സ്വദേശി (36)
51.അയര്ക്കുന്നം തിരുവഞ്ചൂര് സ്വദേശിനി (35)
52.അയര്ക്കുന്നം നീറിക്കാട് സ്വദേശി (34)
53.അയര്ക്കുന്നം നീറിക്കാട് സ്വദേശി (62)
54.അയര്ക്കുന്നം നീറിക്കാട് സ്വദേശിനിയായ പെണ്കുട്ടി (4)
55.അയര്ക്കുന്നം നീറിക്കാട് സ്വദേശിനിയായ പെണ്കുട്ടി (3)
56.അയര്ക്കുന്നം നീറിക്കാട് സ്വദേശിനി (27)
57.കരൂര് വള്ളിച്ചിറ സ്വദേശി (23)
58.കരൂര് വള്ളിച്ചിറ സ്വദേശി (26)
59.കരൂര് വള്ളിച്ചിറ സ്വദേശി (21)
60.കരൂര് വള്ളിച്ചിറ സ്വദേശി (26)
61.കരൂര് വള്ളിച്ചിറ സ്വദേശിനി (18)
62.കരൂര് വള്ളിച്ചിറ സ്വദേശി (19)
63.പാമ്പാടി സ്വദേശിനി (25)
64.പാമ്പാടി സ്വദേശി (30)
65.പാമ്പാടി സ്വദേശി (23)
66.പാമ്പാടി സ്വദേശിനി (15)
67.പാമ്പാടി സ്വദേശി (62)
68.പാമ്പാടി സ്വദേശി (70)
69.കുറിച്ചി സചിവോത്തമപുരം സ്വദേശിനി (21)
70.കുറിച്ചി സ്വദേശിനി (27)
71.കുറിച്ചി സ്വദേശി (23)
72.കുറിച്ചി നീലംപേരൂര് സ്വദേശി (44)
73.കുറിച്ചി നീലംപേരൂര് സ്വദേശിനി (69)
74.കുറിച്ചി സ്വദേശി (24)
75.മുത്തോലി സ്വദേശി (32)
76.മുത്തോലി സ്വദേശിനി (42)
77.മുത്തോലി പന്തത്തല സ്വദേശിനി (25)
78.മുത്തോലി സ്വദേശിനി (85)
79.മുത്തോലി സ്വദേശി (31)
80.മുത്തോലി സ്വദേശി (58)
81.മാടപ്പള്ളി പുന്നക്കുന്ന് സ്വദേശിയായ ആണ്കുട്ടി (6)
82.മാടപ്പള്ളി പുന്നക്കുന്ന് സ്വദേശിനി (36)
83.മാടപ്പളളി സ്വദേശി (36)
84.മാടപ്പളളി അമര സ്വദേശിനി (61)
85.മാടപ്പള്ളി അമര സ്വദേശി (45)
86.ഏറ്റുമാനൂര് പേരൂര് സ്വദേശിനി (31)
87.ഏറ്റുമാനൂര് പേരൂര് സ്വദേശി (17)
88.ഏറ്റുമാനൂര് പേരൂര് സ്വദേശി (72)
89.ഏറ്റുമാനൂര് പേരൂര് സ്വദേശിനി (66)
90.ഏറ്റുമാനൂര് പേരൂര് സ്വദേശിനി (44)
91.ആര്പ്പൂക്കര വില്ലൂന്നി സ്വദേശിനി (23)
92.ആര്പ്പൂക്കര സ്വദേശിനിയായ പെണ്കുട്ടി (14)
93.ആര്പ്പൂക്കര സ്വദേശിനി (27)
94.ആര്പ്പൂക്കര സ്വദേശി (54)
95.പായിപ്പാട് പി സി കവല സ്വദേശി (54)
96.പായിപ്പാട് പി സി കവല സ്വദേശിനിയായ പെണ്കുട്ടി (1)
97.പായിപ്പാട് പി സി കവല സ്വദേശിനിയായ പെണ്കുട്ടി (4)
98.പായിപ്പാട് പി സി കവല സ്വദേശി (33)
99.കറുകച്ചാല് സ്വദേശി (47)
100.കറുകച്ചാല് സ്വദേശിനി (26)
101.കറുകച്ചാല് ചമ്പക്കര സ്വദേശി (26)
102.കറുകച്ചാല് സ്വദേശിനിയായ പെണ്കുട്ടി (11)
103.ചങ്ങനാശേരി ഫാത്തിമാപുരം സ്വദേശിനി (28)
104.ചങ്ങനാശ്ശേരി ഫാത്തിമാപുരം സ്വദേശി (21)
105.ചങ്ങനാശ്ശേരി മറ്റം സ്വദേശിനി (40)
106.ചങ്ങനാശ്ശേരി മറ്റം സ്വദേശിനി (19)
107.മണര്കാട് അരീപ്പറമ്പ് സ്വദേശിനി (29)
108.മണര്കാട് സ്വദേശിനിയായ പെണ്കുട്ടി (8)
109.മണര്കാട് സ്വദേശിനി (67)
110.മണര്കാട് അരീപ്പറമ്പ് സ്വദേശി (58)
111.തൃക്കൊടിത്താനം സ്വദേശിനി (23)
112.തൃക്കൊടിത്താനം സ്വദേശി (43)
113.തൃക്കൊടിത്താനം സ്വദേശി (30)
114.തൃക്കൊടിത്താനം സ്വദേശി (80)
115.മീനടം സ്വദേശി (53)
116.മീനടം വട്ടക്കുന്ന് സ്വദേശി (26)
117.മീനടം വട്ടക്കുന്ന് സ്വദേശി (58)
118.തീക്കോയി നടയ്ക്കല് സ്വദേശിനി (59)
119.തീക്കോയി നടയ്ക്കല് സ്വദേശി (59)
120.തീക്കോയി നടയ്ക്കല് സ്വദേശിയായ ആണ്കുട്ടി (4)
121.വാഴൂര് സ്വദേശി (24)
122.വാഴൂര് സ്വദേശി (73)
123.വാഴൂര് സ്വദേശിനി (45)
124.വിജയപുരം വടവാതൂര് സ്വദേശി (34)
125.വിജയപുരം പാറമ്പുഴ സ്വദേശിനി (30)
126.വിജയപുരം കളത്തിപ്പടി സ്വദേശി (24)
127.എരുമേലി സ്വദേശിയായ പെണ്കുട്ടി (13)
128.എരുമേലി സ്വദേശി (43)
129.കടപ്ലാമറ്റം സ്വദേശിനി (31)
130.കടപ്ലാമറ്റം സ്വദേശി (46)
131.കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സ്വദേശി (51)
132.കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സ്വദേശിനി (43)
133.മുണ്ടക്കയം സ്വദേശി (83)
134.മുണ്ടക്കയം സ്വദേശിനി (55)
135.തലപ്പലം പ്ലാശനാല് സ്വദേശിനി (29)
136.തലപ്പലം പ്ലാശനാല് സ്വദേശി (30)
137.വെളിയന്നൂര് പുതുവേലി സ്വദേശി (54)
138.കല്ലറ സ്വദേശി (39)
139.കൂട്ടിക്കല് സ്വദേശി (53)
140.കൊഴുവനാല് സ്വദേശി (23)
141.മൂന്നിലവ് സ്വദേശിനി (31)
142.മീനച്ചില് ഇടമറ്റം സ്വദേശിനി (54)
143.നെടുംകുന്നം സ്വദേശി (62)
144.പൂഞ്ഞാര് സൗത്ത് സ്വദേശി (21)
145.പാലാ സ്വദേശിനി (29)
146.ഉദയനാപുരം നേരേകടവ് സ്വദേശി (44)
147.ഉഴവൂര് സ്വദേശി (48)
148.വാകത്താനം സ്വദേശിനി ( 62 )
149.വാഴപ്പള്ളി ചീരഞ്ചിറ സ്വദേശി (44)
150.ആലപ്പുഴ മാവേലിക്കര സ്വദേശി (61)
♦️ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് എത്തിയവര്
151.കുവൈറ്റില്നിന്ന് എത്തിയ പായിപ്പാട് പൂവം സ്വദേശിനി (56)
152.തമിഴ്നാട്ടില്നിന്ന് എത്തിയ എലിക്കുളം സ്വദേശി (50)
153.പശ്ചിമ ബംഗാളില്നിന്ന് എത്തി തൃക്കൊടിത്താനത്ത് താമസിക്കുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളി (26)
154.പശ്ചിമ ബംഗാളില് നിന്ന് എത്തി തൃക്കൊടിത്താനത്ത് താമസിക്കുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളി (28)