ചിറക്കടവ്  – 11, മുളക്കുളം – 8 എന്നീ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  വാർഡുകളെ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ്
സോണുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ച് കോട്ടയം ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ഉത്തരവായി. തിടനാട് – 9, ആർ പ്പൂക്കര – 13 എന്നീ വാർഡുകൾ  പട്ടികയില്‍നിന്ന് ഒഴിവാക്കി.
നിലവില്‍ 21 തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന മേഖലകളില്‍ 32 കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകളാ ണുള്ളത്. പട്ടിക ചുവടെ(തദ്ദേശ സ്ഥാപനം, വാര്‍ഡ് എന്ന് ക്രമത്തില്‍)
മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്‍
=========
1.കോട്ടയം  -20, 32, 42, 47, 48,39
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍
=======
2. മീനടം-11
3. എരുമേലി-  7, 22
4. പാമ്പാടി -10
5.മാടപ്പള്ളി – 13
6. വെള്ളാവൂര്‍ – 10
7. തൃക്കൊടിത്താനം – 2
8. കരൂര്‍-10,11
9. കങ്ങഴ – 4, 7
10. ഉദയനാപുരം – 6
11. അയ്മനം -9
12. മുത്തോലി-6
13. അതിരമ്പുഴ-5,4
14. വാകത്താനം-1,4,6
15. മണര്‍കാട് – 13
16. കടുത്തുരുത്തി-12
17. കുമരകം-8
18. തിരുവാർപ്പ് – 9
19. പനച്ചിക്കാട്- 9
20. ചിറക്കടവ് – 11
21 മുളക്കുളം – 8