കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി: 300 എംബി പി എസ് വേഗതയുള്ള വൈ ഫൈ ഇന്റർനെറ്റ്, ഇന്ത്യ യി ലെവിടേക്കും സൗജന്യമായി വിളിക്കാവുന്ന ലാൻഡ്ഫോൺ സൗകര്യം എന്നിവയോടു  കൂടി ബി എസ് എൻ ൽ  നൽകുന്ന ഫൈബർ ടു ദി ഹോം കണക്ഷനുകൾ ഇപ്പോൾ എ ല്ലാ എക്സ്ചേഞ്ച് പരിധികളിയിലും ലഭ്യമാണ്.
മാർച്ച്‌ 22,23 തീയതികളിൽ  പിണ്ണാക്കനാട് ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നടക്കുന്ന മേളയിൽ ഫൈബർ കണക്ഷനുകൾ  ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചാർജ് ഒഴിവാക്കി നൽകുന്നു. ഇ തോടൊപ്പം ഇഷ്ട്ടപ്പെട്ട നമ്പർ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സൗകര്യവും മേളയിൽ ലഭ്യമാ ണ്. നിലവിലുള്ള ലാൻഡ്‍ഫോൺ നമ്പർ മാറാതെ തന്നെ  കണക്ഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്.
കൂടാതെ വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ട കൺക്ഷനുകൾ കുടിശിക ഇളവോടെ ഒറ്റത്തവണ തീർ പ്പാക്കൽ പദ്ധതി(നമ്പർ മാറാതെ  കണക്ഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് ), സൗജന്യ 4G സിം എ ന്നിവയും മേളയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.