ഒക്ടോബർ ഒന്ന്, രണ്ട് തീയതികളിൽ ബിവറേജസ് ഔട്ട്‌ലെറ്റുകൾക്ക് അവധി.  സ്റ്റോ ക്ക് പരിശോധനകളും ക്ലിയറൻസും കണക്കിലെടുത്ത്, സെപ്തംബർ 30-ന് വൈകുന്നേ രം ഏഴു മണിക്ക് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ അടക്കുമെന്നും ബെവ്‌കോ അധികൃതർ അറിയിച്ചു.