അഴിമതിയും കെടുകാര്യസ്ഥതയും നിറഞ്ഞ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സര്‍വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് 2016 (ക്ലിപ്തം) ഭരണസമിതി പിരിച്ചു വിടുക – സഹകരണ സംരക്ഷണ സമിതി.