പനമറ്റം വെളിയന്നൂർ ഭാഗത്ത് വീടുകളിൽ പകൽ കുറുക്കൻ വീടുകളിൽ കയറി ആ ൾക്കാരെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. വീട്ടുകാർ വിരട്ടിയോടിച്ചതിനാൽ പരിക്കേൽ ക്കാ തെ രക്ഷപെട്ടു. വെളിയന്നൂർ തെക്കുംഭാഗത്ത് പുളിക്കൽ അനിമോന്റെ വീട്ടിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുറുക്കൻ ആദ്യമെത്തിയത്. വീട്ടുകാർ കസേരകൊണ്ട് തടഞ്ഞതി നാൽ രക്ഷപെട്ടു. ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിയ കുറുക്കൻ സമീപത്ത് തലപ്പള്ളിൽ രാജനെയും കുട്ടികളെയും ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും വടികൊണ്ട് വിരട്ടിയോടിച്ചു. ഇവരുടെ വളർത്തുനായയെ കുറുക്കൻ കടിച്ചുപരിക്കേൽപ്പിച്ചു.