കേരളത്തിന്റെ സാംസ്‌കാരിക തനിമ വിളിച്ചോതുന്ന വിവിധങ്ങ ളായ കലാരൂപങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിച്ച് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി കേരളപ്പിറവി ആഘോഷിച്ചു.