കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയുടെ നയന മനോഹരമായ ആകാശ കാഴ്ച്ച.കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി റിപ്പോര്‍ട്ടേഴ്‌സിനു വേണ്ടി അജാസ്കാഞ്ഞിരപ്പളളി ചിത്രീകരിച്ചത്.