വരുംതലമുറയെ കൃഷിയിലേയ്ക്ക് ചുവടുറപ്പിക്കുന്നതിനായി എലിക്കുളം ഗ്രാമ പ ഞ്ചായത്ത് ആവിഷ്ക്കരിച്ച “സ്റ്റുഡന്റ്സ് ഗ്രീൻ ആർമി ” സംസ്ഥാന തലത്തിൽ തന്നെ
ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പച്ചക്കറിത്തോട്ട നിർമ്മാണം, കാർഷിക പഠന പരിപാടികൾ, പഠന സഹായികൾ, നടീൽ വസ്തുക്കൾ എന്നിവയുടെ വിതരണം, വിവി ധ മത്സരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയാണ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടപ്പിലാക്കുക.
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ സക്കൂളുകളും പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമാകും. ത്രിതല പഞ്ചാ യത്തുകൾ, കൃഷി അനുബന്ധ വകുപ്പുകൾ, ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ,കർഷക കൂട്ടായ്മ കൾ തുടങ്ങിയവയുടെ സഹകരണവും ഉറപ്പാക്കിയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്.
സ്ക്കൂൾ പച്ചക്കറിത്തോട്ടങ്ങളിൽ വിളയുന്ന കാർഷികോത്‌പന്നങ്ങൾ സ്ക്കൂൾ ഉച്ച ഭ ക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. സ്റ്റുഡന്റ്സ് ഗ്രീൻ ആർമിയുടെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനം
2023 മാർച്ച് 28 ചൊവ്വ രാവിലെ 11ന് ഇളങ്ങുളം ശ്രീശാസ്താ ഹാളിൽ കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി പി. പ്രസാദ് നിർവ്വഹിക്കും.കുട്ടികൾക്കുള്ള കൃഷി പാഠപുസ്തകം “ഹരിതപത്രി ക ” യുടെ പ്രകാശനവും മന്ത്രി നിർവ്വഹിക്കും. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വളരെ ദീർഘവീക്ഷ ണത്തോടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന അർത്ഥവത്തായ ഈ പദ്ധതിയ്ക്ക് സമൂഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എസ്.ഷാജി അഭ്യർത്ഥിച്ചു.