കേരള പോലീസിൽ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ജോലി സ്വപ്നം കാണുന്നവർക്ക് സുവർണ്ണാവ സരം. കേരള സിവിൽ പോലീസിലേക്കും ആംഡ് പോലീസ് ബറ്റാലിയനിലേക്കും എസ് ഐ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.
CATEGORY NO: 669/2022, 671/2022
അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി: 2023 ഫെബ്രുവരി 1
പ്രായപരിധി :20 മുതൽ 31 വയസ്സ് വരെ ( 02-01-1991 നും 01-01-2002 നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം)
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ഡിഗ്രി
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: https://www.keralapsc.gov.in/…/noti-669-671-22-mlm.pdf