കണമല : സ്കൂൾ തുറക്കുമ്പോൾ പെയ്തുവരുന്ന മഴയത്ത് ബാഗുകളുമായി സന്തോഷ  ത്തിന്റെ കുടകൾ കണമലയിൽ ഈ അധ്യയന വർഷവും ഉയരും. പഠിച്ച സ്‌കൂളിന് കാ രുണ്യത്തിന്റെ പേരാക്കി സ്വാന്തന സഹായങ്ങൾ നാടിന് പകരുന്ന പൂർവ വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മയാണ് സൗജന്യമായി ഇത്തവണയും കുടകളും ബാഗുകളും നൽകുന്നത്. സാൻ മേറ്റ് എന്ന പൂർവ വിദ്യാർത്ഥി -അദ്ധ്യാപക സംഘടനയിലൂടെ നാട്ടിൽ ഒട്ടേറെ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. സെന്റ് തോമസ് യു പി സ്കൂളിലെ നിർധന വിദ്യാർ ത്ഥികൾക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം മഴയ്‌ക്കൊരു കുട, എനിക്കൊരു ബാഗ് “സംരഭം സാൻമേറ്റ് നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നു. ഈ വർഷവും ഇത് തുടരുകയാണ്. രാജു ജോസഫ് 12 ബാഗും കു ടയും നൽകി. പദ്ധതിക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തുടക്കം കുറിച്ചു. ചടങ്ങിൽ ലിജോ കൊറ്റന ല്ലൂർ, ഷിജു വട്ടക്കുന്നേൽ, വാർഡ് അംഗം അനീഷ് വാഴയിൽ, ലിജോ പുളിക്കയിൽ തു ടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.

LEAVE A REPLY