വാഗൺ റോഡ് റീ ടാറിംഗ് അവസാനഘട്ടത്തിൽ, ഗതാഗത നിയന്ത്രണം നീക്കി: സെബാസ്റ്റ്യൻ കുളത്തുങ്കൽ എംഎൽഎ 
ഈരാറ്റുപേട്ട-വാഗമൺ റോഡ് ബിഎം&ബിസി നിലവാരത്തിൽ റിടാർ ചെയ്യുന്നതി ന്റെ ഭാഗമായുള്ള ടാറിങ് പ്രവർത്തികൾ അവസാനഘട്ടത്തിൽ എത്തി. നിലവിൽ തീ ക്കോയി മുതൽ വഴിക്കടവ് വരെ 17 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ ഒന്നാം ഘട്ട ബിഎം ടാറി ങ്ങും രണ്ടാംഘട്ട ബിസി ടാറിങ്ങും പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നിലവിൽ ടാറിങ് പ്രവ ർത്തികൾ നടത്തിവന്നിരുന്നത് മൂലം ഈ റോഡിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതത്തിന് നിയന്ത്ര ണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. രാവിലെ 9:30 വരെയും വൈകുന്നേരം 3:30 മുതൽ 5:30 വരെയും മാത്രമായിരുന്നു വാഹന ഗതാഗതo അനുവദിച്ചിരുന്നത്.എന്നാൽ ഇപ്പോ ൾ തീക്കോയി മുതൽ വഴിക്കടവ് വരെ ടാറിങ് പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചതിനാൽ നിയന്ത്രണം നീക്കി വാഹന ഗതാഗതം അനുവദിച്ചതായി സെബാസ്റ്റ്യൻ കുളത്തുങ്കൽ എംഎൽഎ അറിയിച്ചു.
ടാറിങ് പ്രവർത്തികളിൽ ഇനി അവശേഷിക്കുന്നത് ഈരാറ്റുപേട്ട മുതൽ തീക്കോയി വ രെയുള്ള ബിസി ടാറിങ് ആണ്. ഈ പ്രവർത്തി റോഡിന്റെ ഒന്ന് പകുതി ഭാഗം മാത്രം ഒരു സമയം ടാർ ചെയ്യുകയും മറു പകുതിയിലൂടെ ഇരു ദിശയിലേക്കും വാഹന ഗതാ ഗതം അനുവദിക്കുന്നതാണെന്നും എംഎൽഎ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.ഒരാഴ്ചകൊണ്ട് ഈ പ്രവർ ത്തിയും പൂർണമായും തീർക്കും. തുടർന്ന് സൈഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്, ഓടകൾ ക്ലിയർ ചെയ്യൽ,  കലുങ്കുകൾ അറ്റപ്പണികൾ നടത്തി ഉപയോഗക്ഷമമാക്കൽ, റോഡ് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കൽ എന്നീ അനുബന്ധ ജോലികളും തീർത്ത് ഏപ്രിൽ മാസ ത്തിൽ  റോഡ്  പൂർണ്ണമായും ഗതാഗത സജ്ജമാക്കുമെന്നും എംഎൽഎ അറിയിച്ചു