ശബരിമല തീർത്ഥാടനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാം മുന്നൊരുക്കങ്ങളും എരുമേലി യിൽ പൂർത്തിയായി. ഇതോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പോലീസ് കൺട്രോൾ റൂമിന്റെ ഉദ്ഘാട നം ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി കെ.കാർത്തിക് ഐപിഎസ് നിർവഹിച്ചു. കാഞ്ഞിരപ്പ ള്ളി ഡിവൈഎസ്പി എൻ. ബുക്കുട്ടൻ, എരുമേലി എസ്.എച്ച്.ഓ വി.വി അനിൽകുമാർ മറ്റു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ മറ്റു വിശിഷ്ട വ്യക്തിക ളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.
24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൺട്രോൾ റൂമും, ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടുകൂ ടിയ നിരീക്ഷണ ക്യാമറകളുമാണ് തീർത്ഥാടനത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് എരുമേലിയിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ജില്ലയിലെ അഞ്ഞൂറോളം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ രെയും സുരക്ഷ ചുമതലകളിലേക്കായി നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.