പൂഞ്ഞാറില്‍ ജോര്‍ജ്.ജെ.മാതൃുവിനെ സ്ഥാനാര്‍ത്തിയാക്കുവാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ സി.പി.എമ്മ് പൊട്ടിത്തറിയുടെ വക്കില്‍. ജോര്‍ജ്.ജെ.മാതൃുവിനെ തിരെ സ്ഥാനാര്‍ത്തിയേ നിര്‍ത്തുവാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ്ഇവര്‍.

LEAVE A REPLY